Производство на качествени мебели на конкурентни цени!

  БАЗА: гр. Русе, ИПЗ, ул. "ТЕЦ Изток" 14 тел: 0889223424; 0885507271 Магазин 1: гр. Русе, ул. "Богдан войвода" 1 тел: 0887 606 929

Магазин 2: гр. Бяла, тел: 0885 761 224 prestijmebel@abv.bg  

Моля, свържете се с нас или посетете нашите магазини за актуални модели и цени. За да видите нашата продуктова гама, моля идетете на нашия уебсайт от 2008г, предстои обновяване:

https://prestigemebel.eu/website2008/

Публикувано на 26.03.2024 г.

На 26.03.2024 г. „ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС № BG-RRP-3.004-0200-С01 "Технологична модернизация в предприятието".

 

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД . Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване пробивен център - 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

 

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност: 126 894.25 лв., от които 63 447.12 европейско съфинансиране

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- цифровизация на производствения процес;

- разширяване на производствения капацитет на предприятието;

- повишаване на ефективността на производствения процес

- повишаване на производителността

- намаляване на производствените разходи

- оптимизиране на производствената верига на „ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG-RRP-3.004-0200-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД на ПИТ.

Публикувано на 21.10.2022 г.

„ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД има подадено проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие №BG-RRP-3.004-0200 "Технологична модернизация в предприятието.

 

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига на „ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД . Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Планираното за закупуване високотехнологично оборудване пробивен център - 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

 

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

 

Обща стойност: 126 894.25 лв., от които 63 447.12 европейско съфинансиране

 

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 

- цифровизация на производствения процес;

- разширяване на производствения капацитет на предприятието;

- повишаване на ефективността на производствения процес

- повишаване на производителността

- намаляване на производствените разходи

- оптимизиране на производствената верига на „ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------

Проект BG-RRP-3.004-0200-С01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от ЕС чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРЕСТИЖ МЕБЕЛ“ ЕООД   и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.